ELU

För ELU konsult AB har vi genomfört hel dags-workshops kring samtal – medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal. Med utgångspunkt i företagets affärsmål och årscykel har vi gemensamt arbetat med cheferna i dessa frågor.

 

Vårt uppdrag för en av uppdragsgivarna – ett konsultbolag i teknikbranschen – gick i korthet ut på att få en samsyn och gemensamt språkbruk för företagets chefer vad det gäller processen medarbetar-/utvecklings- och lönesamtal, samt feedback. Dagen var menad för att ge alla chefer inspiration och insikt av värdet och nyttan av de olika samtalen. En bieffekt var naturligtvis att stärka varje person i sin chefsroll.

 

Vi utgick från en årscykel: utvecklingssamtal, lönesamtal och löpande feedback. En stor del av dagen handlade om lönepolicyn och de värderingsgrunder som är vägledande. Under dagen diskuterades roller och utvärderingsmodeller, även kompetensbegreppet och rekryteringsfilosofin. Vi diskuterade och gick igenom behovet av SMARTA mål, samtalsteknik, fallgropar och värdet av att ge feedback samt konsten i detsamma – där metoden Feed Forward kan vara ett extra starkt verktyg. ”en mycket uppskattad dag, vi fick med oss många idéer och tankar som vi nu konkretiserar och verkställer i vår verksamhet” Anette Karåker, HR-chef ELU Konsult AB