Kan man mäta förmågan till mångfald och inkludering?

Mångfald och inkludering hos chefer

Många organisationer arbetar aktivt med sitt mångfaldsarbete och att vara mer inkluderande. Men hur mäter man chefers förmåga till detta? Att mäta mångfald i form av diversitet i personalgrupper är en sak, men hur inkluderande och välkomnande chefer är på riktigt är svårare att mäta.

I en studie som beskrivs i Harvard Business Review har 4 000 ledare intervjuats om mångfald och inkludering. Målet var att göra en bedömning av olika förmågor hos chefer, och de variabler man undersökte var om cheferna kunde:

  • ”Ta initiativ till att stödja och inkludera människor med olika bakgrund och perspektiv”
  • ”Aktivt bygga ett klimat av förtroende, uppskattning och öppenhet mot skillnader i tankar, stilar och bakgrunder”

Skadligt beteende hos chefer ger negativ inverkan

När man jämför ledarnas egna värderingar med sina betyg från chefer, kollegor och underordnade, ser man att många ledare tror sig vara bättre på att värdera mångfalden än vad de faktiskt är.

Vissa ledare kan vara frestade att vifta bort inklusivitet som en ”politisk korrekthet” eller ”utanpåverk”. Men dessa ledare borde ägna särskild uppmärksamhet åt ett annat resultat. Det finns nämligen en stark korrelation mellan upplevelsen av inkluderande och övergripande ledarskapseffektivitet. 

Men resultatet överraskar inte. Skadligt beteende hos en ledande befattningshavare kan få en extremt negativ inverkan på organisationens kultur.

Seniora ledare är mer inkluderande

Från en analys av den insamlade datan kan vi se vissa skillnader mellan seniora och juniora ledare.

Resultatet visar att seniora ledare har en högre förmåga att värdera mångfald och att arbeta med integration. Resultatet är överraskande för många, eftersom ledande befattningshavare ofta antas vara äldre, mer traditionella samt mindre innovativa än yngre. Men det överraskade inte artikelförfattarna alls. Och inte oss heller!

Kvinnor något mer inkluderande än män

När man tittade på ledande ledare och mellanchefer efter genus, fann man att kvinnor var något mer inkluderande än män. Däremot var inte skillnaderna statistiskt signifikanta.

Att värdera mångfald är en attityd och en tankegång. Att vara inkluderande innebär i sin tur att träna på beteenden som kan utvecklas hos varje ledare. 

Artikelförfattarnas forskning har visat att självuppfattningar inom denna arena inte är så exakta. En del ledare vet säkert bäst själva vad som finns i deras hjärtan, medan andra är mycket bättre på att avgöra hur det avspeglas i vardagen på ett mer objektivt sätt.

Vill du läsa mer om mångfald och inkludering hos chefer? Gör det här!

Här kan du läsa artikeln!