Chefer och ett hälsofrämjande ledarskap

Skapa en hälsosammare arbetsplats!

Som chef finns det mycket att vinna med ett hälsofrämjande ledarskap. Allt från lägre sjukfrånvaro och mindre personalomsättning till färre arbetsskador. Men hur gör man i praktiken? Ta del av forskaren Lotta Dellves tips till Arbetsliv om hållbart ledarskap.

Ett hälsofrämjande ledarskap handlar i grund och botten om balans och hälsa. Att du som chef bär det främsta ansvaret för att se till att medarbetarna är produktiva och mår bra.

Det innebär till exempel att du arbetar med tydliga mål som följs upp. Liksom rimliga krav, regelbunden återkoppling och med att stärka det som fungerar bra. Och att du utgår från de förutsättningar som finns, såväl individuella som organisatoriska.

För det krävs resurser, kunskap och rätt förutsättningar på arbetsplatsen, säger Lotta Dellve, som är professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och som forskar om hållbart ledarskap och chefers förutsättningar, till tidningen Arbetsliv

Bidrag till hälsofrämjande ledarskap

En utmaning som Lotta lyfter är den forskning som visar att uppfattningen om vad hälsofrämjande ledarskap är kan skilja sig mycket åt beroende på om man frågar chefen eller medarbetarna.

Därför behöver chefer oftare lägga örat mot marken och jobba på att minska distansen mellan det organisatoriska och det operativa arbetet. Att man är ute i organisationen och fokuserar på medarbetarnas situation.

Lottas 5 tips på ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap:

  • Utnyttja resurserna som finns: För att lyckas med det hälsofrämjande ledarskapet på sikt gäller det att chefen inte är överbelastad – och då måste du våga säga till uppåt och kräva, använda och mobilisera organisatoriska resurser.
  • Skapa förtroende: Det gör du till stor del genom att lyssna in din personal. Chefer på operativa nivåer kan behöva jobba på att ha en närhet till verksamheten och förståelse för medarbetarnas vardag, chefer på strategisk nivå behöver prioritera arbetsmiljöfrågor och väga dessa jämte produktionsmål.
  • Prioritera reflektion och följ upp: Låt medarbetarna regelbundet träna sig i att reflektera och kommunicera om verksamheten och hållbart arbete från olika perspektiv. Glöm inte uppföljningen där ni går igenom vad ni har åstadkommit, den är minst lika viktig.
  • Inspirera till att leva hälsosamt: Understöd medarbetares ambitioner att träna och leva hälsosamt. Inför promenadmöten och andra sätt som bidrar till aktivitet och minskar stillasittande. Fråga de som har många sjukdagar hur du kan stödja dem att fullgöra sitt arbete.
  • Tänk på helheten:  Att enbart dela ut gymkort eller endast införa organisationsåtgärder är inte tillräckligt. Ha alltid både individ och organisation i fokus i alla satsningar ni gör.

Viktigt att rekrytera bra chef från start

På Signpost ser vi att chefsrekrytering är en konst. Och det är först när rätt chef hamnar på rätt plats som hen kan ge utveckling åt såväl individer som organisationen.

Just därför vägleder vi våra uppdragsgivare att hitta framgångsskapande chefer som förvaltar eller bygger organisationer, affärer och medarbetare. För att tillsammans hitta de ledare som din organisation behöver idag – och i framtiden.

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss idag!

Mer om chefsrekrytering som skapar framgångsrika team