Lagom karisma är bäst hos chefen

Karismatiska ledare är inte mer effektiva

De flesta chefer tror att de är mer karismatiska än de är och att det är bättre ju mer karisma de har. Men studier visar att de mest effektiva ledarna är måttligt karismatiska!

I Januarinumret av Journal of Personality and Social Psychology, utforskar några forskare förhållandet mellan ”karisma” och ledarskapseffektivitet.

Forskning som försöker mäta karisma fokuserar på fyra allmänna egenskaper hos karismatiska ledare.

  • De har har en hög grad av självförtroende.
  • De är bra på att uttrycka sig och fånga andra människors uppmärksamhet.
  • De är öppna för att utforska nya idéer och ta nya (och ibland riskabla) metoder för att lösa problem.
  • De är kreativa och skapar nya visioner för hur man uppnår mål.

Studien visar att hur en chef rankar sig själv i dessa aspekter är relaterade till graden av vilka andra anser att de är karismatiska ledare.

Bedömde karisma

I en del av studien bad man individer att identifiera ledare som de kände. Dessa ledare fyllde i en mängd olika personlighetsinventarier, inklusive en inventering av karisma samt en stor Big-Five – inventering (mätning av  b l a extraversion, öppenhet, målmedvetenhet). Man bedömde också hur mycket av en karismatisk ledare de trodde att personen var.

Två viktiga resultat framkom:

  1. Först och förväntat, var att karismans självvärderingar korrelerade med andras uppfattningar om den personen verkligen var en karismatisk ledare. Ett viktigt resultat, eftersom tidigare forskning aldrig har varit tydlig på huruvida karisma är individens kvalitet eller om det handlar om hur en individ uppfattas av andra. Det vill säga, karisma kan vara helt i betraktarens öga snarare än någon inneboende egenskap hos personen. Denna forskning tyder dock på att det finns egenskaper hos den individ som uppfattas som att göra dem karismatiska.
  2. Det andra viktiga resultatet var att karismans dimensioner är i stor utsträckning oberoende av Big Five personlighetsdimensionerna. Det finns en rimlig korrelation mellan extraversion och karisma. Det är inte överraskande att karismatiska människor är bra i sociala situationer. Men det var i bästa fall små korrelationer med de andra aspekterna av Big Five.

Karisma vs. effektivitet?

Så hur är karisma förknippad med ledarskapets prestanda? Forskarna menar att det kan vara ett komplicerat förhållande. I synnerhet kan var och en av karismans dimensioner ha både goda och dåliga egenskaper. Att vara öppen för att utforska nya idéer är till exempel bra jämfört med någon som aldrig vill överväga något nytt. Men någon som alltid utforskar nya idéer riskerar att aldrig slutföra sina projekt, för att de alltid är uppfyllda av nästa spännande sak.

Det kanske alltså är så att de mest effektiva ledarna är måttligt karismatiska. De kan fånga människors uppmärksamhet och få dem att dela en vision, men de har också tillräckligt med operativ förmåga att slutföra de projekt de börjar.

I två efterföljande studier svarade ledare på frågor för att mäta graden av sig själva som karismatiska ledares i sitt beteende. Dessa ledare bedömde också sin egen ledarskapseffektivitet. Dessutom bedömde kollegor och linjechefer de högre ledarnas effektivitet.

Chefer tror att mer karisma är vägen framåt

Intressant nog, tror ledarna själva att mer karisma är bra. Deras betyg av ledarskapseffektivitet ökade med sina bedömningar av sin egen karisma.

Däremot visade andra människors bedömningar av ledarskapseffektivitet ett inverterat U-format förhållande med karisma. Människor som var måttliga i karisma bedömdes som mer effektiva ledare, än de med mycket låga eller mycket höga karisma. Det finns nog alltså sådant som kan kallas att ha för mycket karisma.

En slutlig studie visade mer specifikt på de typer av beteenden som ledare påvisar. Dessa beteenden klassificerades som antingen strategiska (relaterade till att utveckla en bra strategi för en grupp) eller operativ (i samband med genomförandet av den strategin).

Måttlig karisma bäst

Det fann att anledningen till att omgivning ser att de bästa ledarna har en måttlig karisma beror på att de har den bästa balansen att vara strategiska och operativa i sitt arbete. Människor med karisma uppfattas (och uppfattar sig själva) som operativa, men inte strategiska. Personer med karisma är strategiska, men inte operativa.

Slutligen nedvärderade ledarna själva vikten av att vara operativ för att vara en effektiv ledare. Ledare förutsätter att mer karisma är bättre. Deras bedömningar av vad som gör en bra ledare är att övervärdera vikten av strategiskt tänkande snarare än operativ planering. Och därigenom överskattar ledarna det värde som karisma har för att vara en effektiv ledare.

Dags att rekrytera en chef och har svårt att bedöma hur mycket karisman påverkar ert beslut? Vi kan hjälpa till!

Jag vill veta mer om Signposts chefsrekrytering!