Vi saxar ur Harvard Business Review och sammanfattar här en studie kring vikten av mångfald i nätverken runt en vd.

 

Research har visat att företag gynnas av en vd med starka nätverk. En ny studie undersökte detta genom att titta på huruvida mångfalden i en vd:s nätverk påverkar deras företag. Forskarna  använde BoardEx-data för att undersöka ett urval av 1.212 verkställande direktörer som ledde börsnoterade stora företag mellan 2000 och 2010. De analyserade varje vd:s sociala nätverk genom att dokumentera deras utbildningskontakter genom alla skolår, yrkesmässiga relationer och sociala band på fritiden (till exempel föreningar/klubbar och välgörenhetsorganisationer) i dåtid. De fann att verkställande direktörer med starka kontakter med personer med olika demografiska bakgrunder och färdigheter skapade ett högre börsvärde för sina respektive bolag. De fann också att detta större värde kom från lyckosamma innovationer och en framgångsrik, diversifierad M&A-strategi. Deras resultat tyder på att mångfalden i ledarnas sociala nätverk är en viktig ingrediens i hur de får tillväxt i sina företag.

 

Dagens verkställande direktörer behöver ha omfattande kunskap för att vara innovativa och att på marknaden agera på ett ökat konkurrenstryck. Även om förvärv av kunskap kan vara dyrt, tyder forskarnas resultat på att ju mer varierande sociala nätverk en vd har, desto större är tillväxtmöjligheterna för företaget genom exponering för olika typer av information och kunskap.

 

Forskarna tycker att resultaten bör uppmuntra aktieägarna att överväga hur mångfalden i de sociala nätverken hos överordnade ledamöter och styrelseledamöter kan ge värde till företaget, med tanke på dagens förändrade arbetsmarknad och ökad global konkurrens.

 

Så hur jobbar du själv för att ha ett nätverk som karaktäriseras av mångfald i dess rätta bemärkelse?

 

 

Ökad mångfald på arbetsplatsen är en aktuell och viktig fråga. Genom att se det ur vd:s synvinkel som i denna studie visar forskarnas resultat akademiska bevis för att mångfald och heterogenitet verkligen är materiella tillgångar som ökar vinsten.

 

Länk till hela artikeln: https://hbr.org/2018/04/research-ceos-with-diverse-networks-create-higher-firm-value