Alla C-titlar som finns – har du koll?

Engelska chefstilarna du kanske inte visste fanns

Chefstitlar som CEO, CTO och CFO har du såklart koll på. Men vet du vad en CSO, CXO eller CGO gör? Här är den kompletta listan med C-titlar!

Att det fullkomligt vimlar av chefstitlar på engelska är knappast någon nyhet. Historiskt har ”C-suite” haft framför allt tre nyckeltitlar: CEO (Chief Executive Officer), COO (Chief Operation Officer) och CFO (Chief Finance Officer).

Men i takt med att organisationer blir alltmer komplexa och kraven from omvärlden ökar, dyker nya titlar upp i allt snabbare takt. Vissa av de nya titlarna avfärdas av många som en ”hype” och spås snart försvinna igen. Andra menar att de är här för att stanna.

Här nedanför listar vi alla(?), såväl traditionella som uppstickare.

Komplett lista av C-titlar

Exakt vad som ingår i rollen varierar beroende på vilket företag och bransch det gäller. Här är 15 vanliga C-titlar och vad de brukar innebära.

Chief Executive Officer (CEO)

En CEO har oftast den högsta positionen inom organisationen och ansvarar övergripande för bolagets framgång genom att skapa strategier, sätta mål och samarbeta med ledning och styrelse. I Sverige är det ju dock vanligast att kalla en CEO för VD.

Chief Operating Officer (COO)

En COO – på svenska vice verkställande direktör eller operativ chef – leder den dagliga verksamheten. Ofta arbetar de i toppen av organisationen, direkt under CEO i bolagsstrukturen. Likt en CEO är de ofta en del av styrelsen. Deras uppgifter kan involvera att skapa rutiner, ha tillsyn över chefer inom olika avdelningar och ta fram affärsstrategier.

Chief Financial Officer (CFO)

En CFO leder och ansvarar för organisationens ekonomi. Rollen finns ofta i toppen av bolagsstrukturen där de arbetar nära CEO och COO. En CFO:s arbetsuppgifter kan handla om att ta fram bokslut, analysera kassaflödet och budgetera för intäkter och utgifter. I Sverige brukar titlarna ekonomichef eller ekonomidirektör användas.

Chief information officer (CIO)

En CIO – på svenska IT-chef – ansvarar för informationsteknologin (IT) inom en organisation. Ofta är det den högsta rollen inom IT. Arbetsuppgifterna kan handla om att planera företagets IT-strukturer, ha tillsyn över IT-avdelningen och skapa interna IT-system.

Signpost listar klassiska c-suite-titlar - och även uppstickare

Chief Technology Officer (CTO)

En CTO ansvarar för de exekutiva teknikbesluten inom ett företag. Oftast rapporterar de till CIO:n, även om visa företag kan kombinera dessa två roller. Om det finns både en CIO och CTO kan dessa yrkesroller fokusera på olika teknologiska områden. Deras ansvarsuppgifter kan inkludera att ta fram en långsiktig forsknings- och utvecklingsstrategi, utarbeta planer för teknologiska framsteg och en budget för teknologiska behov inom företaget. På svenska brukar rollen kallas IT-chef eller teknisk direktör.

Chief Compliance Officer (CCO)

CCO finns framför allt på företag inom finansbranschen. Deras roll är att se till att företaget följer rådande lagar och regler som gäller för verksamheten. Rollen rapporterar direkt till CEO och innehas oftast av en jurist eller ekonom. De tar fram och uppdaterar ledningsgruppen om företagets interna regelverk samt ser till att de följs. De identifierar och rapporterar också eventuella brister i regelefterlevnaden och utbildar anställda och även styrelsen i de regler företaget har att förhålla sig till. CCO kan också stå för Chief Content Officer eller Chief Customer Officer, se längre ned på listan.

Chief Knowledge Officer (CKO)

En CKO blir anställd för att överse företagets information och content. Rollen har övergripande koll på intern kunskap –så som dokument, undervisningsmaterial och patent. De rapporterar ofta till CEO och kan samarbeta med CIO eller ett research-team, beroende på bransch.  

Chief Data Officer (CDO)

En CDO ansvarar för företagsstrategi och policy för data. De rapporterar ofta till CEO, även om de i vissa företag arbetar under CIO. En CDO skapar rutiner för att samla och förvara data på ett säkert sätt. Det kan handla om att skriva riktlinjer för informationssäkerhet eller ha koll på kostnader kopplat till olika mjukvaror och lagringslösningar.

Chief Marketing Officer (CMO)

En CMO – på svenska marknadschef eller marknadsdirektör – är ansvarig för alla beslut som rör organisationens marknadsföring. De rapporterar till CEO och deras huvudsakliga ansvar är att öka försäljningen genom annonsering, PR och olika marknadsföringskampanjer. I deras dagliga arbete ingår att leda marknadsavdelningen, hantera företagets varumärkesstrategi och se över intern och extern kommunikation.

Chief Security Officer (CSO)

En CSO ansvarar för organisationens säkerhet. Beroende på verksamheten kan det handla om antingen IT-säkerhet, säkerhet kring företagets tillgångar eller säkerhet rörande företagets medarbetare. En CSO utvecklar och förfinar metoder för att hålla människor, information och egendom säkra. Deras arbetsuppgifter kan bestå av att ta fram olika strategier och riktlinjer för att minimera risker samt leda säkerhetsteamet. På svenska brukar titeln kallas säkerhetsdirektör.

Vad gör en CAO, CPO och CCO? Se hela listan med chefstitlar på C!

Chief Administration Officer (CAO)

En CAO hanterar organisationens administrativa uppgifter. De arbetar oftast under CEO och leder det dagliga arbetet för den administrativa personalen. Deras arbetsuppgifter innefattar att ta fram mål, riktlinjer och visioner för olika avdelningar samt dess chefer för att säkerställa driften av verksamheten.

Chief Product Officer (CPO)

En CPO ansvarar för strategier gällande företagets produkter. Ofta rapporterar de till CEO eller COO. Deras arbetsuppgifter kan innefatta produktutveckling och att projektleda kampanjer för att marknadsföra produkterna.

Chief Content Officer (CCO)

En CCO ansvarar för företagets content, det vill säga allt material i form av text, bild och video. I mindre företag kan de ansvara för marknadsföringen och rapportera till CEO eller COO. I stora företag arbetar de under CMO. Deras arbetsuppgifter kan vara att skapa riktlinjer för all kommunikation såsom artiklar, pressreleaser och blogginlägg samt säkerställa att det matchar företagets varumärkesstrategi.

Chief Human Resources Officer (CHRO)            

En CHRO ansvarar för företagets kompetensförsörjning och personalvård, utformar anställnings- och utbildningsprocesser, tar fram olika förmånspaket och ser till att nyanställda utbildas i företagets kultur och värderingar. På svenska motsvarar titeln HR-chef eller HR-direktör.

Vad är på gång hos Signpost och branschen i stort?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du löpande nyheter, trender och inspiration på temat ledarskap och executive rekrytering – direkt till din inkorg.

Nyare C-titlar

De senaste åren har områden som teknik, kundservice och hållbarhet seglat upp som allt viktigare för organisationer världen över. Något som gett företagsledare ett behov av nya C-titlar för att visa på tyngden i de nya rollerna. Vissa av de nya titlarna är mer självklara än andra. Frågan är vilka av dem som är här för att stanna?

Chief Sustainability Officer (CSO) - en c-titel som är här för att stanna?

Chief Sustainability Officer (CSO)

En CSO ansvarar för företagets miljöledningsbeslut. Oftast rapporterar de till företagets CEO eller till styrelsen. De arbetar med att ta fram rutiner och riktlinjer för att minska företagets miljöpåverkan och förbättra hållbarhetsarbetet. De kan också arbeta med att granska lokala riktlinjer för och samarbeta med olika byggbolag för att skapa hållbar design. På svenska kan titeln översättas till hållbarhetschef.

Chief Budget Officer (CBO)

En CBO har den yttersta kontrollen av företagets budget och finanser kopplat till en produkt eller ett projekt. Något som även projektledningsteamet, ekonomichefen och finanschefen kan hantera. Det gör detta till en av de C-titlar som på sikt kan försvinna.

Chief Happines Officer (CHO)

En CHO ansvarar för att hantera medarbetarnas välbefinnande, minska personalomsättningen och att attrahera nya medarbetare. Något som även en personalchef hanterar, men ur ett vidare perspektiv, så visst kan det vara en bra idé att låta någon fokusera enbart på trivseln. Frågan om det kräver en C-titel får framtiden utvisa.

Chief User Experience Officer (CXO)

En CXO ansvarar för användarupplevelsen och hanterar alla uppgifter som måste tas om hand under de olika stadierna av produktutveckling. Något som tidigare legat på de som arbetar med mjukvara. Tyvärr är det många företag som inte riktigt lyckas att hantera det som en CXO gör. Något som skulle kunna lösas bättre med en CXO på plats. Därför kan rollen mycket väl vara här för att stanna.

Chief Storytelling Officer (CSO)

En CSO tar fram innehåll och kommunikation och paketerar det utifrån hur företaget vill kommunicera sitt varumärke för att bibehålla sin strategi och image. Många som arbetar med storytelling har en bakgrund som journalist. De arbetar nära HR, marknadsavdelningen och ledningen. Frågan är om organisationer behöver en dedikerad person för detta, eller om det snarare är något som ska flöda genom hela organisationen för att spegla företagets kultur?

Chief Customer Officer (CCO)

CCO är roll som fick ett stort uppsving under pandemin, då många företagsledare ställde sig frågan hur de skulle lyckas behålla befintliga kunder. På så sätt hamnade kundupplevelsen i fokus på ett helt annat sätt än tidigare – och behovet av en CCO uppstod.

En CCO ansvarar för att se till kundernas bästa och ta reda på deras behov och förväntningar genom hela kundresan. För att på så sätt minska andelen kundbortfall och öka antalet återköp. En undersökning från Gartner visar att 90 procent av organisationer idag har en CCO eller liknande – och att det inte finns några tecken på att trenden kommer stanna av.

Chief Freelance Relationship Officer (CFRO)

En CFRO har hand om organisationens olika frilansare. Eftersom antalet frilansare, eller ”giggare”, ökar och är något som företag blir alltmer beroende av, är det en roll som troligtvis kommer bli allt viktigare framöver.

Diversifierade chefer ökar innovation och lönsamhet

Chief Inclusion Officer (CIO)

En Chief Inclusion Officer arbetar med mångfald och inkludering – frågor som idag står högt upp på agendan hos de flesta företag och allt mer kopplas samman med ökad innovationstakt och lönsamhet. Även titeln Chief Diversity Officer (CDO) förekommer. Gemensamt för rollerna är att de ansvarar för att ta fram och implementera en strategi för mångfald och inkludering inom organisationen. Med målet att säkerställa att alla anställda och jobbsökare har samma möjligheter oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, m.m.

Chief Growth Officer (CGO)

En CGO har många strängar på sin lyra och kombinerar expertis inom marknadsföring med teknik och ekonomi. Denna person arbetar brett över olika team och avdelningar med att samarbeta, mäta och stötta initiativ för ökad tillväxt. Allt för att ligga steget före när det kommer till att ha koll på kundernas behov. Något som på dagens digitaliserade och allt mer konkurrensdrivna marknad är viktigare än någonsin.

Chief Automation Officer (CAO)

En CAO arbetar med olika former av automatisering – något som ökar i takt med att AI tar allt mer mark. De företag som inte inför automatiseringar utan håller fast vid manuella processer kommer således att halka efter sina konkurrenter. Viktigt är också att företagen håller jämna steg med anställningsbehoven för de nya jobb som automatiseringen skapar. Därmed är CAO sannolikt en titel vi kommer se mer av framöver.

Chief Behavioral Officer (CBO)

En CBO kan bidra till att identifiera verksamhetsmål, utmaningar och dess lösningar genom att applicera olika insikter och metoder från beteendevetenskapen. Vissa CBO:s arbetar mestadels med marknadskommunikation, medan andra kan arbeta med att föra in nya insikter och design inom produktutveckling. Med sin omfattande kunskap kan CBO:s föra vetenskap och affärsliv närmare varandra, genom att applicera psykologiska principer på affärs- och marknadsstrategier.

Chief Learning Officer (CLO)

En CLO gör mycket mer än att arbeta med utbildning. De är experter på förändringsledning, ledarskapsutveckling, data och analys – allt för att kunna matcha nya kunskapskrav som uppstår med de kunskaper som finns i organisationen. Det ligger på CLO:ns ansvar att se till att eventuella kompetansgap fylls genom vidareutbildningar, eventuella rekryteringar och samarbeten. Det här är en viktig roll framför allt för större organisationer, men något som även HR-teamet arbetar med. Så det kan diskuteras om rollen är relevant på mindre företag.

Chief AI Officer (CAIO)

En ny C-titel som vinner mark snabbt under 2024. En CAIO är ansvarig för att navigera det komplexa landskapet av artificiell intelligens inom organisationer. Rollen innebär ett strategiskt och framåtblickande svar på AI:s växande inflytande och fokuserar på att förverkliga teknikens potential samt sprida kunskap. Men i framtiden kommer CAIO-rollen att behöva anpassa sig till framsteg inom AI som vi idag inte ens kan föreställa oss.

Ursprungligen utformad som en länk mellan teknisk expertis och strategisk vision, har CAIO-rollen utvecklats till en mångfacetterad ledarposition som förenar teknisk skarpsinne, affärsinsikt och etiskt ansvar. Detta innebär att en Chief AI Officer, precis som HR, behöver arbeta över hela verksamheten och kommunicera med nästan alla avdelningar för att tjäna de övergripande affärsmålen.

Rekrytera chefer som skapar framgång och gör skillnad

Behöver din organisation rekrytera en ny ledare – exempelvis en CEO, COO eller CFO? Signpost har lång erfarenhet av att rekrytera högre chefer och interimschefer till privat, offentlig och ideell sektor. Vår seniora rekryteringskonsulter hittar framgångsskapande chefer som bygger och utvecklar organisationer, arbetsgrupper och sig själva. ROI? Ökad mångfald och innovationstakt samt önskat resultat på sista raden.

Helena Björk ser fram emot att fortsätta Signposts chefsrekrytering.Vi hjälper dig med:

Kontakta oss direkt