Trend: Löpande juridisk kontroll av chefer för att möta säkerhetshot

Så enkelt infiltrerar kriminella svenska arbetsplatser

Vad gör du för att motverka arbetslivskriminalitet? I takt med att säkerhetshot och arbetslivskriminalitet ökar, blir det allt viktigare att skapa säkra arbetsmiljöer. Traditionellt har företag genomfört bakgrundskontroller vid rekrytering av chefer och styrelseledamöter. Men är verkligen en initial kontroll tillräcklig för att garantera säkerhet över tid?

Rapporten Kriminella entreprenörer från Stockholms Handelskammare avslöjar att 1 av 3 personer inom den organiserade brottsligheten haft ett bolagsengagemang.

När hotbilden inom näringslivet ökar blir det alltmer tydligt att en engångskontroll av chefer och styrlseledamöters juridiska historik inte räcker. Fall som det oväntade vd-bytet på Avanza och den allvarliga händelsen i Blekinge där en dömd våldtäktsman fortsatte arbeta inom skolan visar på brister i nuvarande system.

Redan för tio år sedan avslöjade en studie från Handelshögskolan att 22 procent av styrelseledamöter i stora bolag var dömda för brott. Och den mer samtida rapporten Kriminella entreprenörer från Stockholms Handelskammare 2024 bekräftar att problemet inte bara fortsätter utan också breddats. Vilket helt klart är oroväckande.

Stora kostnader för företag

Vad Stockholms Handelskammare avslöjar är att var tredje person inom den organiserade brottsligheten har haft ett bolagsengagemang. Som till exempel styrelseledamot. Maffialiknande organisationer och MC-gäng är de kriminella miljöer som har mest företagsengagemang. Många har dessutom i arbetat i samhällskänsliga verksamheter.

– Det är lätt att få intrycket att den organiserade brottligheten helt domineras av unga killars narkotikahandel i utsatta områden. Men det är tydligt att kriminaliteten är mer omfattade och mer raffinerad. Den utförs många gånger i företagsform inom en mängd branscher och de negativa konsekvenserna blir i förlängningen systemhotande.

Det säger Fredrik Erfelt, ansvarig för trygghets- och säkerhetsfrågor på Stockholms Handelskammare.

Enligt rapporten uppskattas brottslighetens direkta och indirekta kostnader för svenska företag till drygt 90 miljarder kronor årligen.

Viktiga positioner – hett byte för kriminella nätverk

Rapporten Möjliggörare för kriminella nätverk (2024) från Brottsförebyggande rådet, Brå, ger en ännu djupare inblick i problematiken. Den visar att kriminella nätverk ofta söker sig till individer på viktiga positioner. Dessa så kallade möjliggörare kan utgöra betydande säkerhetsrisker inom allt från kommunal till privat sektor. 

Den information som en möjliggörare bidrar med behöver inte vara hemlig. Utan det är den sammantagna informationen och kunskapen från insidan som är användbar för nätverken.

– Att ha tillgång till en möjliggörare innebär hög status för personer i de kriminella nätverken. Det är vanligast att möjliggöraren upparbetas under anställningstiden, men det förekommer också att möjliggörare placeras av nätverket eller att möjliggörarna själva föreslår att de ska söka en för nätverket lämplig tjänst, berättar Johanna Skinnari, utredare på Brå.

Många möjliggörare blir kontaktade med förfrågningar från kriminella nätverk först efter att de har blivit anställda.

Få som upptäcker i tid

En arbetsmiljö som främjar öppenhet och förtroende är en viktig faktor för att fånga upp signaler om arbetslivskriminalitet i tid.

Så vad kan arbetsgivare göra för att upptäcka och utreda medarbetare som begår brott eller agerar möjliggörare för kriminella nätverk?

Som underlag för ovan nämnda studie har Brå intervjuat runt hundra personer som arbetar med att upptäcka, utreda och hantera interna oegentligheter eller brottslighet. Bland dessa intervjupersoner önskar vissa utökade befogenheter för att göra bakgrundskontroller vid rekrytering och under pågående anställning. Andra tvivlar på kontrollernas träffsäkerhet. Däremot är många intervjupersoner eniga om vikten av att följa satta rutiner vid rekrytering. Med särskilt fokus på att ställa rätt frågor vid intervjuer, noggrann referenstagning och cv-granskning.

Syftet är att kartlägga sårbarheter – men utmaningen är att en anställd persons sårbarhet kan förändras med tiden. Resultaten tyder nämligen på att många möjliggörare blir kontaktade med förfrågningar från kriminella nätverk först efter att de har blivit anställda.

Rapporten fastslår att med vissa undantag från rättsväsendet, storbanker och andra aktörer med etablerade internutredningsfunktioner och god datatillgång, har arbetsgivare över lag svårt att utreda tips och signaler om möjliggörare.

Praktiska åtgärder och lösningar

Anna Rydbacken, VD Signpost
Anna Rydbacken, VD Signpost

För att motverka riskerna med att kriminella infiltrerar svenskt näringsliv, måste arbetsgivare ta till innovativa och dynamiska metoder.

Ett företag som ligger i framkant inom detta område är Trobar Monitor. De erbjuder realtidsspårning av rättsfall och ärenden som rör viktiga företagspersoner. Tjänsten gör det möjligt för arbetsgivare att få en djupgående och kontinuerlig riskhantering, som samtidigt tar hänsyn till personlig integritet och GDPR.

Anna Rydbacken, VD på interims- och chefsrekryteringsbolaget Signpost, betonar vikten av att kombinera traditionella rekryteringsmetoder med moderna kontrollfunktioner. Därför ser Signpost, som länge använt sig av arbetspsykologiska tester, bakgrundskontroller och noggrann referenstagning, Trobar Monitor som ett naturligt komplement till deras rekryteringstjänster. Och utökar nu sitt erbjudande vid chefsrekrytering.

– Att skydda företag och organisationer från intern och extern brottslighet är mer kritiskt än någonsin. Genom en kombination av traditionella metoder och ny teknik som Trobar Monitor kan företag inte bara stärka sin säkerhet utan också bli mer proaktiva i sin kamp mot arbetslivskriminaliteten.

– Därför är jag glad att vi nu kan erbjuda alla våra kunder att prova på tjänsten Trobar Monitor under 6 månader efter en chefsrekrytering med oss. Allt för att kunna stå bättre rustade för att möta de alltmer komplexa säkerhetsutmaningarna i dagens arbetsliv.

Nyfiken på att höra mer om hur Trobar Monitor fungerar eller hur du kan implementera tjänsten på prov i din nästa styrelse- eller chefsrekrytering? Ta reda på mer om erbjudandet här eller hör av dig till oss på Signpost så tar vi en dialog om era behov framåt.

Kontakta Signpost här!

3 tips för att förebygga arbetslivskriminalitet

  1. Grundliga rekryteringsprocesser
    Implementera detaljerade rutiner vid rekrytering. Från att ställa riktade och relevanta frågor under intervjuer till noggrann kontroll av referenser och en genomgående granskning av kandidatens cv-bakgrund. Syftet med dessa steg är att identifiera potentiella sårbarheter och förebygga framtida risker.
  2. Psykologisk trygghet och nära ledarskap
    Skapa en arbetsmiljö som främjar öppenhet och förtroende. Ett nära ledarskap och en kultur av psykologisk trygghet uppmuntrar anställda att kommunicera öppet och rapportera misstänkta beteenden eller aktiviteter. Detta underlättar tidiga upptäckter av risker innan de eskalerar till brottsliga handlingar eller situationer som kräver arbetsrättsliga åtgärder.
  3. Kontinuerlig juridisk monitorering
    Utöver bakgrundskontroller för att kvalitetssäkra chefer vid anställning, överväg att integrera tjänster som Trobar Monitor för att kontinuerligt följa upp och granska juridisk information rörande nyckelpersoner i företaget. Denna regelbundna övervakning tjänar som ett extra lager av skydd. Och säkerställer att ledningen snabbt och effektivt kan hantera eventuella juridiska frågor eller förändringar som påverkar viktiga anställda.